Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Peňažný cyklus (cash conversion cycle)

Čo je peňažný cyklus?

Ide o rozdiel prevádzkového cyklu a počtu dní priemernej splatnosti záväzkov z obchodného styku. Pozn.: Prevádzkový cyklus = doba obratu zásob + doba inkasa pohľadávok z obchodného styku v dňoch pozri prevádzkový cyklus.

Vzorec pre výpočet peňažného cyklu:

+ doba obratu zásob
+ doba inkasa pohľadávok
- doba splatnosti záväzkov
= peňažný cyklus

Peňažný cyklus môže byť kladný, vyrovnaný, alebo záporný:

  • Kladný peňažný cyklus (prevádzkový cyklus> doba splatnosti záväzkov) vyjadruje dobu v dňoch, po ktorú musí firma financovať prevádzkovú činnosť z iných zdrojov ako zo záväzkov z osobného styku (pracovný kapitál, iné krátkodobé záväzky).
  • Vyrovnaný peňažný cyklus (prevádzkový cyklus = doba splatnosti záväzkov) nastáva v okamihu, keď sa doba splatnosti záväzkov rovná prevádzkovému cyklu.
  • Záporný peňažný cyklus (prevádzkový cyklus <doba splatnosti záväzkov) vyjadruje stav, kedy je doba splatnosti záväzkov dlhšie ako peňažný cyklus. Záporný peňažný cyklus najčastejšie vzniká, ak spoločnosť financuje záporný pracovný kapitál alebo problematické krátkodobé aktíva ap. zo záväzkov z obchodného styku.

Pozn.: Výpočet prevádzkového i peňažného cyklu vrátane grafického vyjadrenia poskytuje softvér finančná analýza.


< Späť