Finančná analýza podniku - logo


 
RENTABILITA
Reálny výsledok hospodárenia?
EBITDA a prevádzkové CF
Rentabilita tržieb
Rentabilita aktív
Rentabilita vlastného imania
Bod zvratu (break even point)
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Čo je to likvidita?
Likvidné riziko
Celková likvidita a pracovný kapitál
Bežná likvidita
Pohotová likvidita
Doba inkasa pohľadávok
Doba obratu zásob
Doba splatnosti záväzkov
Prevádzkový cyklus
Peňažný cyklus
Čo keď analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Úprava vlastného imania
Podiel vlastného imania
Pomer cudzích zdrojov
Finančná zadlženosť
Ukazovatele krytia dlhov
 
CASH FLOW
Čo je CASH FLOW?
Aké skutočnosti najviac ovplyvňujú CASH FLOW?
Na čo slúži CASH FLOW?
Metódy vykazovania CASH FLOW
CASH FLOW analýza
Nepeňažné náklady a výnosy
 
OSTATNÉ
SWOT analýza podniku
Dodávateľské riziko
Finančné riadenie s FAP

 Čo znamená likvidné riziko?

Likvidné riziko?

Likvidné riziko možno zjednodušene definovať ako stav, keď firma nemá peniaze na včasné plnenie svojich záväzkov voči veriteľom (dodávatelia, banky, finančný úrad, zamestnanci, poisťovne a i.). Čím je situácia voči veriteľom vyhrotenejšia, tým je rozhodovanie manažmentu menej nezávislé. Banka sa rozhodne zosplatniť prevádzkový úver, či v lepšom prípade len zvýši úrokové sadzby a bude požadovať zaistenie angažovanosti. Dodávateľ zastaví dodávky a bude sa vyhrážať sankciami, súdnou žalobou/exekúciou, uplatnením zmenky, podaním insolventného návrhu alebo v lepšom prípade len zvýši cenu a obmedzí dodávky. Finančný úrad vám zablokuje bankový účet príkazom na exekúciu, ak nedohodnete splátkový kalendár atď.

Likvidné riziko - hlavné príčiny vzniku:

 • Stratovosť - Spoločnosť spotrebuje prevádzkové zdroje na financovanie stratového hospodárenia. Bolo by chybou sa domnievať, že likvidné riziko je spôsobené predovšetkým stratovým hospodárením (zlou rentabilitou). Existuje mnoho spoločností, ktoré sú ziskové, avšak pracujú s vysokým likvidným rizikom -pozri ďalej.
 • Problematické prevádzkové aktíva (zásoby, pohľadávky) - vysoký podiel problematických (nelikvidných) pohľadávok či vysoký podiel problematických (nelikvidných) zásob ohrozuje likviditu spoločnosti. Najefektívnejšou obranou proti vzniku problematických pohľadávok, ktoré by mohli ohroziť fungovanie spoločnosti je diverzifikácia odberateľov a riadenie odberateľského rizika (credit risk management). Pozn.: Významným pomocníkom pre riadenie kreditného rizika je program finančná analýza, ktorý okrem iného na základe finančných výkazov stanovuje rating spoločnosti, definuje silné a slabé stránky, predpokladanú platobnú morálku podľa výkazov a odporučí výšku dodávateľského limitu vzhľadom na bonitu a veľkosť spoločnosti.
 • Neschopnosť zabezpečiť financovanie mimoriadnych udalostí: významný odberateľ prestane platiť, banka zosplatní úver atď. Práve schopnosť firmy zabezpečiť si zdroje (interné/externé), na preklenutie aj týchto mimoriadnych udalostí, je významnou skutočnosťou, ktorá je dôležitá pre hodnotenie rizika likvidity firiem: predaj majetku, predĺženie splatnosti záväzkov dodávateľom (ktorí to akceptujú - splátkové kalendáre), načerpanie nových bankových úverov, financovania zo záloh odberateľov a i.).
 • Financovanie investičnej činnosti z prevádzkových zdrojov - spoločnosť kúpi nehnuteľnosť a nákup financuje z prevádzkových zdrojov, alebo aj z dlhodobých cudzích zdrojov, avšak neskôr nezarobí na splátky - splátky úveru tak znižujú prevádzkové zdroje firmy.
 • Ostatné neriadené vyťahovanie prevádzkových prostriedkov zo spoločnosti formou výplaty podielu na zisku, pôžičiek spoločníkom, ap.
 • Rýchlo rastúce spoločnosti (financovanie rýchlo rastúcich tržieb)
  • Všeobecne: pri raste tržieb sa spravidla zvyšuje zadlženosť a predlžuje sa splatnosť záväzkov z obchodného styku. Ak spoločnosť rastie a nedokáže prefinancovať rastúce pohľadávky a zásoby, môže to mať aj likvidačný dosah. Pozn.: Rast tržieb má spravidla tieto pozitívne vplyvy: nárast ziskovosti z dôvodu úspor z rozsahu - však neplatí vždy (pozri bod zvratu). Lepšiu vyjednávaciu pozíciu s dodávateľmi, odberateľmi a veriteľmi vr. bánk. Vyššia diverzifikácia dodávateľov, odberateľov, produktov a i.
  • Rýchlo rastúce spoločnosti sú predovšetkým mladé, kapitálovo slabé spoločnosti, ktoré nemajú dostatočný vlastný kapitál alebo prístup k dostatočným bankovým úverom a financujú rast tržieb/respektíve aktív z cudzích zdrojov (spravidla predovšetkým záväzkov z obchodného styku).
  • Problematika financovania zásob: ak ide o spoločnosť s nízkym stavom zásob (napr. dopravcu) a krátkodobé aktíva sa rovnajú krátkodobým pasívam a dodávatelia sú ochotní kopírovať splatnosti odberateľov, tak rýchly rast nemusí nutne prinášať zvýšené riziko likvidity za predpokladu, že kvalita pohľadávok zostane dobrá.
  • Trvalo udržateľný rast: Ak rast obežných aktív (pohľadávky, zásoby) je financovaný "rovnomerne" zo samofinancovania firmy (najlepšie prevádzkového CF), záväzkov z obchodného styku (pri raste záväzkov sa nepredlžuje splatnosť a štruktúra záväzkov zostáva stabilná) a bankových zdrojov, nárast tržieb/aktív nepredlžuje neadekvátne splatnosti záväzkov. Spoločnosť tiež môže riadiť financovanie rastu aktív cez skracovanie obrátky obežných aktív - však spravidla pri raste tržieb dochádza k opačnému efektu: agresívna obchodná politika často prináša nárast problematických pohľadávok a chybné nákupy či výroba a pod. prinášajú rast menej likvidných zásob.
 • Prevádzkový cyklus: Ak je inkaso pohľadávok a doba obratu zásob (prevádzkový cyklus) dlhší ako splatnosti záväzkov od dodávateľov musí mať spoločnosť dostatok vlastného či bankového financovania pri raste tržieb, aby nedošlo k predlžovaniu splatnosti záväzkov z obchodného styku.
 • Sezónnosť

< Späť