FINANČNÁ ANALÝZA SOFTWARE 
  NÁKUP PROGRAMU FINANČNÁ ANALÝZA ČLÁNKY DODÁVATEĽSKÉ RIZIKO KONTAKT


 CHOĎ NA PREZENTÁCIUMetódy vykazovania CASH FLOW

Metódy výpočtu CASH FLOW sú viac-menej dve: priama a nepriama.

  • Priama metóda - existujú dva výpočty a to štandardnou priamou metódou, ktorá vychádza z peňažných príjmov a výdavkov firmy (metóda čerpá z informácií na účtoch peňažných prostriedkov) - veľmi prácna metóda, pre ktorú je potrebné upraviť účtovný systém. Z týchto dôvodov vznikla tzv. upravená priama metóda, ktorá spočíva v premene nákladov a výnosov vo výkaze ziskov a strát na príjmy a výdavky cez zmeny na účtoch aktív a pasív.
  • Nepriama metóda - zjednodušene je výsledok hospodárenia upravený o nepeňažné a mimoriadne položky hospodárenia a o zmeny položiek súvahy (položky pracovného kapitálu, investície, zmeny vlastného imania ap.).

Využitie metód

Obe metódy sú povolené. V praxi je takmer výhradne používaná metóda nepriama - je jednoduchšia.

Pozn.: Program finančná analýza používa na výpočet CASH FLOW nepriamou metódu, ktorá je upravená aj pre výpočet investícií a financovania. Výkaz CASH FLOW FAP má aj vlastnú štruktúru dát, ktorá je určená pre jednoduché a rýchle porozumenie CASH FLOW. Nevýhodou tohto výpočtu je, že môže obsahovať aj nepeňažné transakcie. Výhodou je, že výpočet je automatický, s vysokou presnosťou a s okamžitou využiteľnosťou pre finančnú analýzu a finančné riadenie firmy.

< Zpět